Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na rok szkolny 2021/22

Czcionka:

Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkola i zerówki.

W dniu dzisiejszym system wygenerował listę kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wilekich.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola z pierwszej preferencji, zostali przyjęci.

Lista osób zakwalifikowanych w 

Lista osób niezakwalifkowanych w 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego (listy dzieci zakwalifikowanych/dzieci niezakwalifikowanych) można sprawdzić również w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

Prosimy rodziców o dostarczenie do 9 kwietnia 2021r. do godziny 12.00 pisemnego oświadczenia woli przyjęcia kandydata do przedszkola - załącznik do pobrania w 

Potwierdzenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły, można też je przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres szkoły: kapielesp@wp.pl, a oryginał prosimy dostarczyć do szkoły.

 

UWAGA!!! 
Niezłożenie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 


Szanowni Rodzice.

Zakończył się etap zgłaszania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Posiadamy jeszcze:

12 wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym "Maluchy" (dzieci trzyletnie i czteroletnie)

oraz

11 wolnych miejsc w oddziale "Zerówka" (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie).

 

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 08 marca 2021r. od godziny 8.00   rozpoczyna się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów do przedszkola i zerówki.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub zerówki w naszej placówce na rok szkolny 2021/2022 naboru dokonuje się elektronicznie pod poniższym adresem:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

 

 

Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami do szkoły lub przedszkola „pierwszego wyboru”.

Przy wypełnianiu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”.

Informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

Druki można też pobrać poniżej:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola

W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi "TAK" przy "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki:

2) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

3) "Oświadczenie rodziców (...)" -​ oświadczenie rodziców pracujących

4) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

 

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 08 marca 2021r. (od godziny 8.00) do 12 marca 2021r. (do godziny 16.00).

 

 


Szanowni Państwo.

Zgodnie z

Zarządzeniem Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2021/2022,

rozpoczyna się nabór do przedszkola, zerówki i do I klasy szkoły podstawowej według harmonogramu stanowiącego załączniki do zarządzenia.

harmonogram naboru  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

harmonogram naboru do klasy I

 

 

Nabór do przedszkola i zerówki

W dniach od 01.03.2021r. (godz. 7:00) do 05.03.2021r (godz. 12:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie kandydatów kontynuujących odbywa się bezpośrednio w przedszkolu (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu), w terminie od 1 marca (od godz. 7:00) do 5 marca (do godz. 12:00).

Druk do pobrania:

Druk dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

 

 

Nabór do I klasy szkoły podstawowej

W dniach od 01.03.2021r. (godz. 8:00) do 04.03.2021r. (godz. 15:00) można składać zgłoszenia do szkoły obwodowej na rok szkolny 2021/2022, wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata.

Również w dniach od 01.03.2021r. (godz. 8:00) do 04.03.2021r. (godz. 15:00) można składać  wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2021/2022, dla kandydatów spoza obwodu naszej szkoły.

Druki do pobrania:

Zgłoszenie do szkoły obwodowej 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - dotyczy dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2020r. (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej - dzieci poza obwodem szkoły w Kąpielach Wielkich)

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I do Szkoły Podstawowej (należy dostarczyć do szkoły w dniach od 01.04.2021r. (od godziny 12.00) do 09.04.2021r. (do godziny 14.00) po podaniu przez komisję rekrutacyjną w dniu 01.04.2021r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym).

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny