Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Sowy Mądre Głowy"- konkurs plastyczno-techniczny dla przedszkolaków

Czcionka:

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno - technicznego dla przedszkolaków pt.

"Sowy Mądre Głowy"

1. Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich

Kąpiele Wielkie 75a

32-340 Wolbrom

tel. 790241655

e-mail: gabrieladuchnowak@interia.pl

koordynator konkursu: Gabriela Nowak

2. Adresaci konkursu:

 • Dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z terenu całej Polski wraz z rodzicami i nauczycielami.

3. Cele konkursu:

 • promowanie twórczości dziecięcej,
 • zachęcanie do aktywności plastycznej,
 • czerpanie radości z wykonywania prac plastyczno - technicznych.

4. Warunki konkursu:

 • uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym wraz z nauczycielami lub rodzicami,
 • format pracy dowolny, technika pracy dowolna, użyte materiały dowolne (praca może być płaska lub przestrzenna),
 • praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie metryczką wypisaną na komputerze i wydrukowaną zawierającą:  imię, nazwisko i wiek dziecka, dane nauczyciela, dane placówki przedszkolnej (adres,  nr telefonu  i adres e-mail przedszkola) oraz zgodę rodzica / prawnego opiekuna (załącznik nr 1),
 • każde przedszkole może nadesłać po 3 prace w każdej kategorii wiekowej ( trzy prace dzieci starszych -5-6 lata i trzy prace dzieci młodszych 3-4 lata),
 • prace zbiorowe nie będą rozpatrywane w konkursie,
 • organizator konkursu nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu, dlatego prosimy o właściwe ich zabezpieczenie,
 • koszt przesyłki prac do organizatora pokrywa uczestnik,
 • koszt przesyłki nagród  dla laureatów  pokrywa organizator konkursu,
 • zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r Dz. U. 2014r. poz. 1182z późn. zm.),
 • nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu, po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie oświadczenia  (załącznik nr 1) i dołączenie go do pracy,
 • prace na konkurs należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31.10.2018 r. na adres:

Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich

Kąpiele Wielkie 75a

32-340 Wolbrom

z dopiskiem "Konkurs'' (decyduje data stempla pocztowego)

7. Kryteria oceny pracy konkursowej:

 • oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa uwzględniając następujące kryteria: staranność wykonania pracy, pomysłowość, wrażenie ogólne,
 • wykonawcy prac zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: dzieci 3- i 4-letnie oraz dzieci 5- i 6-letnie,
 • w każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane 3 nagrody główne oraz dyplomy dla laureatów (które zostaną wysłąne pocztą w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu) i dyplomy w formie elektronicznej dla wszystkich uczestników i ich opiekunów (wysłane mailem w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu),
 • od decyzji komisji nie ma odwołania,

8. Wyniki konkursu:

 • rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 16.11.2018 r.
 • wyniku konkursu ogłoszone zostaną w dniu 23.11.2018 r. na stronie www.blizejprzedszkola.pl

 

 

Załącznik nr 1

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki …………………………………   w konkursie „Sowy Mądre Głowy”  organizowanym  przez  Przedszkole Publiczne w Kąpielach Wielkich, Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom, oraz na publikację danych osobowych dziecka ( imię i nazwisko) na potrzeby konkursu na stronie przedszkola kapielewielkie.szkolna.net  i  www.blizejprzedszkola.pl

                                                                                 ………………………………………………. 

                                                                        (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny